Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshop www.b2b.kosmetikomat.cz

společnosti My Best Care s.r.o. se sídlem
Talichova 825, 266 01 Beroun
IČO: 03334210, DIČ: CZ03334210

My Best Care s.r.o. je plátcem DPH, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 230348 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.b2b.kosmetikomat.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1. Definice

MY BEST CARE znamená společnost My Best Care s.r.o., IČO: 03334210, DIČ: CZ03334210, se sídlem Talichova 825, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 230348, která je prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.b2b.kosmetikomat.cz.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obchodní podmínky znamená tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MY BEST CARE.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Obchodních podmínkách pro podnikatele.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (MY BEST CARE) nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím (MY BEST CARE) a Spotřebitelem.

Zákazník znamená Spotřebitel nebo Podnikatel, který vystupuje v pozici kupujícího, resp. objednatele zboží MY BEST CARE.

2. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností MY BEST CARE jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.b2b.kosmetikomat.cz a Zákazníkem, který s MY BEST CARE uzavírá kupní smlouvu.

Tyto podmínky se použijí pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.

Obchodní podmínky může MY BEST CARE měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Kontaktní údaje společnosti MY BEST CARE

Pevná linka: +420 212 246 577
Provozní doba: 8:00 – 16:00
E-mail: [email protected]
Kontaktní adresa: Pod Kaplankou 483/3, 266 01 Beroun

4. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Internetový obchod MY BEST CARE na stránkách www.b2b.kosmetikomat.cz je pouze katalogem běžně dodávaného zboží. Zobrazení zboží v katalogu automaticky neznamená, že je zboží dostupné. Dostupnost zboží bude MY BEST CARE potvrzena. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetového obchodu www.b2b.kosmetikomat.cz. Zákazník bere na vědomí, že učiněním objednávky se zavazuje k jejímu zaplacení.

Pro učinění objednávky je třeba řádně dokončit registraci.

Zákazník je povinen uvést pravdivě a správně veškeré požadované údaje, zejména je povinen uvést aktuální telefonní kontakt a správnou úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat všechny jím zadané informace.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje MY BEST CARE svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Zákazníka MY BEST CARE a tímto momentem vznikají mezi MY BEST CARE a Zákazníkem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

MY BEST CARE po doručení objednávky zašle Zákazníkovi potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Přijetí objednávky“.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu MY BEST CARE, čímž je Zákazníkům umožněna jejich archivace a reprodukce. Zákazníkům, je však vždy aktuální znění Obchodních podmínek vztahující se na jimi uzavřenou kupní smlouvu zasláno elektronicky na jejich e-mailovou adresu.

Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně MY BEST CARE nebo Zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená kupní smlouva (objednávka Zákazníka) je MY BEST CARE archivována za účelem jejího úspěšného splnění.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky Zákazníkem jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Zákazník používá a tyto náklady si Zákazník hradí sám.

5. Zrušení objednávky

5.1. Zákazník může svou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to až do doby, kdy bude potvrzena ze strany MY BEST CARE.

5.2. MY BEST CARE má právo odmítnout objednávku Zákazníka, jestliže Zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

5.3. MY BEST CARE si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že Zákazník do 14 dnů od vytvoření objednávky zboží nepřevzal od dopravce.

5.4. MY BEST CARE si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že Zákazník do 14 dnů od vytvoření objednávky neuhradí objednávku převodem na bankovní účet uvedený v objednávce.

5.5. MY BEST CARE může odmítnou, nebo zrušit objednávku Zákazníka, který jakýmkoli způsobem porušuje Etický kodex MY BEST CARE, Podmínky obchodní spolupráce se společností MY BEST CARE nebo jiné smluvní dokumenty.

6. Kupní cena

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.b2b.kosmetikomat.cz jsou ceny katalogové (tj. ceny maloobchodní) před odečtem Zákaznických slev. Ceny jsou včetně DPH. Po přihlášení Zákazníka do jeho uživatelského účtu v sekci Můj účet nalezne veškeré slevy a bonusy, které mu náleží.

Veškerá nabídka a ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.b2b.kosmetikomat.cz jsou neveřejné a důvěrné.

Před odesláním objednávky Zákazníka bude vypočtena celková (konečná) cena za zboží včetně souvisejících poplatků a slev plynoucí z aktuální nákupní ceny Zákazníka a Zákazník bude vyzván k jejímu schválení.

7. Dodací lhůta

Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností MY BEST CARE expedováno v co nejkratší době smluvní zásilkovou službou, obvykle do jednoho (1) až tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, s tím že k dodání zboží zákazníkovi dojde nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí objednávky.

Zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty informován prostřednictvím e-mailu či telefonu.

8. Doprava

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje MY BEST CARE prostřednictvím vybraných dopravců, a to na území celé České republiky a Slovenska.

Objednané zboží si Zákazník může nechat doručit zvoleným dopravcem.

Nebude-li zboží Zákazníkovi včas dodáno, může Zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li MY BEST CARE svoji povinnost dodat zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě alespoň 10 dnů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že MY BEST CARE odmítne zboží dodat nebo pokud bylo včasné dodání zboží nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo pokud Zákazník sdělil MY BEST CARE před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Cena a podmínky dopravy: Dopravce

Zásilkovna CZ / Packeta SKPPL CZ
Čas doručenípracovní dny mezi 8 a 18 hodinoupracovní dny mezi 8 a 18 hodinou
Místo doručenína Zákazníkem uvedenou adresuna Zákazníkem uvedenou adresu
Cena za dopravu99 Kč / 5 EUR109 Kč
Poplatek za platbu na dobírku39 Kč / 1 EUR39 Kč
Podmínky pro dopravu zdarmaObjednávka nad 10.000 Kč / 400 EURObjednávka nad 10.000 Kč
Doručení na výdejní místo79 Kč / 3 EUR99 Kč


*MY BEST CARE si vyhrazuje právo na jakékoliv změny dopravců a v ceníku dopravy. O aktuálních možnostech dopravy a cenách dopravy budou Zákazníci informováni předem na webových stránkách www.b2b.kosmetikomat.cz a v rámci objednávkového procesu.
**Poplatek za platbu na dobírku je účtována vždy, tj. i v případě, že Zákazník splní podmínky pro dopravu zdarma.

9. Platební podmínky

Zákazník může kupní cenu uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (dobírka je zpoplatněna viz Ceny a podmínky dopravy) nebo platbou předem pomocí kreditní či debetní karty přes platební bránu.

V případě výběru platby kartou předem je Zákazník povinen platbu provést do 15 minut od odeslání objednávky. Pokud tak Zákazník neučiní, objednávka je automaticky zrušena, o čemž je Zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

Faktura za zboží je Zákazníkovi zasílána e-mailem.

MY BEST CARE si vyhrazuje právo, v případě opakovaného podezření na nekalé jednání Zákazníka (např.: opakované, dlouhodobé odkládání převzetí objednaného zboží), pozastavit Zákazníkovi možnost platby na dobírku a požadovat platbu předem.

MY BEST CARE si vyhrazuje právo požadovat platbu předem v případě, že fakturovaná částka překročí 30.000 Kč / 1 200 €.

10. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu zboží nebo zboží samotného je Zákazník povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude Zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího přepravního listu přepravci Zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou si Zákazník určil ve své objednávce.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka v okamžiku dodání zboží.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do 30 (třiceti) dní od (i) převzetí zboží, nebo (ii) převzetí posledního kusu zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo (iii) převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (iv) převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí MY BEST CARE, a to buď elektronicky na e-mailovou adresu MY BEST CARE [email protected] anebo jiným způsobem nejpozději 30. den od převzetí zboží.

Při odstoupení MY BEST CARE doporučuje v průvodním dopise uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží.

Pro snazší vyřízení odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář: „Odstoupení od kupní smlouvy“, který naleznete na webových stránkách MY BEST CARE (v sekci Dokumenty).

Vyplněný formulář obsahuje: jméno Spotřebitele, jeho adresu, telefonní číslo a e-mail, registrační číslo, číslo faktury a informace o zboží.

Zásilky, z nichž není patrné, proč byly MY BEST CARE zaslány, budou vráceny odesilateli.

MY BEST CARE je oprávněna si z vracené částky (kupní ceny) odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy (vrácení rozbaleného zboží) v případě, že zboží ze sekce Řasenky, kanyly či jiné povahy používané k přímé aplikaci prostřednictvím jehel či kontaktních produktů bude rozbaleno a budou porušeny pečetě na obalu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ani od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být MY BEST CARE vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží MY BEST CARE, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí MY BEST CARE peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele včetně případných nákladů na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to převodem finančních prostředků na účet Spotřebitele, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který MY BEST CARE nabízí, vrátí MY BEST CARE Spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající MY BEST CARE nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, MY BEST CARE není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí.

Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, má se za to, že dárek je součástí zboží. Odstoupí-li Spotřebitelem od kupní smlouvy, je povinen spolu se zbožím MY BEST CARE vrátit i poskytnutý dárek.

15. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou může:
i. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
ii. požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle písm. a), jestliže je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

12. Práva z vadného plnění

MY BEST CARE odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:
– odpovídá popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
– je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití,
– je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá,
– množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat,
– je dodané s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k použití a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat,
– má zboží vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro kterou se zboží obvykle používá.

V případě Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí, není-li u zuživatelné věci nebo věci podléhající rychlé zkáze uvedeno jinak. U zuživatelné věci (spotřebního zboží) se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci (spotřebního zboží) podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, tj. o dobu, kdy reklamované zboží bylo podrobováno testům a všem analýzám nutných pro akceptování či zamítnutí reklamace.

Práva z vadného plnění se vztahují na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.

Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na zboží, které má prošlou dobu expirace.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

i. MY BEST CARE vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu těmito podmínkami,
ii. se vada projeví opakovaně,
iii. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
iv. je z prohlášení MY BEST CARE nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, MY BEST CARE mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Zákazník prokáže, že věc odeslal.

13. Postup při reklamaci

Reklamaci lze provést e-mailem, telefonicky nebo písemně dopisem na adresu MY BEST CARE.

Pro usnadnění reklamace lze využít „Reklamační formulář”, který naleznete na www.b2b.kosmetikomat.cz v uživatelské sekci Můj účet. Vyplněný formulář obsahuje: jméno Zákazníka, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury, registrační číslo (MY BEST CARE ID) a podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo jak se projevuje a způsob jakým požaduje Zákazník reklamaci vyřídit. Pokud Zákazník reklamuje zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést.

Zaslání „Reklamačního formuláře“ výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

Zásilky, u nichž není patrné, proč byly MY BEST CARE zaslány, budou vráceny odesilateli.

Reklamované zboží musí Zákazník zaslat na adresu: MY BEST CARE s.r.o., Pod Kaplankou 483/3, 266 01 Beroun.

Zákazník sdělí MY BEST CARE, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu MY BEST CARE; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

MY BEST CARE Zákazníkovi neprodleně písemně potvrdí přijetí reklamace, s tím že v potvrzení přijetí reklamace uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Potvrzení reklamace bude zasláno e-mailem. Potvrzení slouží jako doklad o přijetí reklamace.

Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

Reklamované zboží zaslané MY BEST CARE na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět odesílateli.

Zboží je vhodné zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože MY BEST CARE neodpovídá za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (Spotřebitel musí doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani MY BEST CARE nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně (pokud se ze strany Spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

O reklamaci MY BEST CARE rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla reklamace uplatněna, pokud se MY BEST CARE se Zákazníkem nedohodne jinak.

MY BEST CARE vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení bude zasláno e-mailem.

14. Ochrana osobních údajů

Společnost MY BEST CARE se zavazuje ke kompletní ochraně osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Osobní údaje jsou transparentně zpracovány dle Zásad MY BEST CARE vydaných (resp. naposledy aktualizovaných) společností MY BEST CARE dne 1.4.2023 dostupných na našich webových stránkách.

MY BEST CARE není oprávněna poskytovat osobní údaje o Zákaznících třetím osobám. Výjimku představují:

Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. A to v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa.

15. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy (Spotřebitelské smlouvy) je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

16. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách B2B.Kosmetikomat v den odeslání elektronické objednávky Zákazníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.4.2023.

MY BEST CARE si vyhrazuje právo změny Obchodních podmínek.

CZ
EUR